vrijwilligersnetwerken | waarom juist nu? | voor wie?

Vrijwilligersnetwerken: waarom juist nu?


In 1998 schreef de Nederlandse Organisatie voor Vrijwilligerswerk al: ”In de toekomst zou het wel eens nodig kunnen zijn om meer in poules van beschikbare vrijwilligers te gaan denken. Dit vereist een heel andere manier van aansturen van vrijwilligers en het managen van hun activitei ten. Het zal daarbij wellicht leiden tot een gecompliceerder systeem van planning en organisatie van mensen en werk”.

Een aantal trends in het vrijwilligerswerk maken het steeds moeilijker vrijwilligers te organiseren en te binden. In plaats van een vaste taak op een vaste dag, het hele jaar door, willen vrijwilligers vaak wisselende pro jecten en een wisselende inzet. Daarnaast verwachten zij in toenemende mate dat individuele talenten en motivaties vertrekpunt zijn bij het bepa len en plannen van de werkzaamheden. Traditionele organisatievormen zijn niet berekend op een dergelijke complexiteit. Zij vertragen daardoor de potentiële dynamiek bij de vrijwilligers. Sociale vrijwilligersnetwerken faciliteren deze dynamiek juist. InTribes ontwikkelt in nauwe samenwerking met uw organisatie een nieuw, passend vrijwilligersbeleid, gebaseerd op een sociaal vrijwilligers netwerk. InTribes creeërt een breed intern draagvlak en begeleidt het proces van begin tot eind, rekening houdend met de specifi eke situatie van uw organisatie.